نمونه سوالات شماره یک

1

معنی آیات زیر را بنویسید

الف) و یبشر المو منین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا  

ب) قال افتعبد ون من دون الله من لا یتفعکم شیئاء و لا یضرکم  

ج) ادعو اریکم تضرعا و خفیه رائه لا یحب المعتدین    

2

دو مورد از ویژ گیهای هدفهای اخروی را بنویسید  

3

از آیه ولله الاالسماء الحسنی چه پیامی فهمیده می شود ؟

4

صفات ثبوتی را در آیه زیر پیدا کنید .

هو الله الخالق الباری المصور

5

چرا نمی توان بعضی از صفات را به خدا نسبت داد ؟

6

به نظر شما مهمترین عامل در تقویت ایمان کدام عامل است ؟

7

چرا امام صادق (ع) می فرمایند سزاوار است کسی که همت به کار خیری کرده  در عمل به آن تسریع کند و آن را تاخیر نیندازد ؟

8

چه رابطه ای میان مراقبت و محاسبه بر قرار است ؟ توضیح دهید .

9

اگر کسی در هنگام ادای نماز دقت کند تا نماز او باطل نشود به کدام ابعاد مراقبت را مورد توجه قرار داده است ؟

10

غفلت یعنی چه و غافل چه کسی است ؟

11

سه مورد از کارهایی که لقمان به فرزندش توصیه کردند را بنویسید.

12

محدوده تاریخی و جغرافیایی قرآن کریم چقدر است ؟

13

مقصود از اینکه رسول خدا (ص) برای مسلمانان اسوه است چیست ؟

14

پیامبر بزرگوار اسلام (ص) در منزل اوقات خود را چگونه تقسیم می کرد ؟ بنویسید .

15

جملات زیر را تکمیل کنید .

 الف) سزاوار است که ما ................

ب) شایسته است  که ما نیر ................................. و ................................

ج) هیچ دعایی ........................................

16

جنبه های وضو از نظر امام رضا (ع) را بنویسید ( سه مورد )

17

دو مورد از وظایف ما نسبت به دوست را بنویسید .

18

به چه دوستی می توان اعتماد کرد ؟  هر یک را توضیح دهید . ( سه مورد )

 نمونه سوالات شماره دو

1

-آیات زیر را ترجمه کنید.

الف)و لا اخاف ما تشرکون به

ترجمه:..................................................................................

ب)هو الله الخالق الباری المصور

ترجمه:..................................................................................

ج)و مساکن طیبهً فی جنات عدن

ترجمه:..................................................................................

2

-تفاوت استعداد های انسان با گیاهان و حیوانات در شکوفایی استعداد ها را بنویسید.

3

-چرا انسان مسئولیت سرنوشت خود را دارد؟

4

-برترین خوبی و نعمت بهشت چیست؟چرا؟

5

-چرا خداوند را نمی توان آنگونه که شایسته ی اوست شناخت؟(یک دلیل بنویسید)

6

-صفات ثبوتی خدا را تعریف کنید و مثالی بنویسید.

7

-اینکه می گوییم خداوند صفات مخلوقات را داراست منظور چیست؟(مثالی بنویسید)

8

-آشنایی و شناخت خداوند چه تاثیری در زندگی ما دارد؟(سه مورد را ذکر کنید)

9

-کدامیک از صفات زیر ثبوتی و کدامیک سلبی است؟

جبار:                       مرکب بودن:                 فرزندداشتن:                         ذوانتقام:

10

-بزرگی انسان ها و عظمت زندگی آنها به چیزی بستگی دارد؟چرا؟

11

-پیام آیه ی« و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون» را بنویسید.

12

-دو مورد از ویژگی های هدف های اصلی را بنویسید.

 نمونه سوالات شماره سه

1

استعداد رسیدن به کمالات در انسان چگونه است ؟

2

برای انتخاب صحیح هدف نیازمند چه چیز هستیم ؟

3

برتری خوبی و نعمت بهشت چیست ؟

4

برتری خالق نسبت به مخلوق را چگونه در می یابیم ؟

5

انسان و جهان نشانه چه هستند ؟

6

از بین صفات زیر کدام صفات ثبوتی وکدام صفات سلبی خداوند است ؟

حکیم (                       )             قدیر (                       )                نیاز (                      )

 نقص (                        )            علیم (                       )               جهل (                     )

7

بیان کنید که عمل صالح  چه وقت ارزشمند است ؟

8

ایمان چیست ؟

9

راه رسیدن به ایمان را چه کسانی به ما نشان می دهند ؟

10

دین چه مفهومی دارد ؟  

11

اعمال واجب چه اعمالی هستند ؟

12

غفلت یعنی چه و به چه کسی غافل می گویند ؟

13

شکستن پیمان با خدا چه اثری دارد ؟

14

برنامه چه امتیازی دارد ؟

15

چه حیواناتی حرام گوشت هستند ؟ دو نوع از چهار پایان و دو نوع از پرندگان را نام ببرید .

16

امام صادق در باره خواندن قرآن چه می فرمایند ؟

17

وظایف اصلی ما در برا بر خدای بزرگ چیست ؟

18

معنی آیات زیر را بنویسید . 

الف)یتلو اعلیکم آیاتنا  

ب‌)ا ن الله  لا یحب    

ج‌)و هو مومن            

د)قال هذ ا ر بی       

 نمونه سوالات شماره چهارم

1

مفهوم عبارت ها و آيات شريفه زير را بنويسيد 0

الف ) وما عند الله خير وابقي

ب ) الا بذكر الله تطمئن القلوب

ج ) وا يه لهم الا رض الميته احييناها

د ) الدين هم في صلاتهم خاشعون

 

پرسشهاي تعليمات ديني

2

قدرت تفكر و قدرت انتخاب هريك چه نقشي در حركت كمالي انسان دارند ؟

3

چرا هدف ها و دل بستگي هاي انسانها با هم متفاوت است ؟

4

قرآن كريم معيار هدفهاي اصيل را از غير اصيل چگونه معرفي كرده است ؟

5

راه آشنائي با خدا و شناخت بيشتر او چيست ؟

6

صفات ثبوتي را كه مي توان به خدا نسبت داد تعريف كنيد و براي آن يك مثال بزنيد 0

7

چه صفا تي را نمي توان به خدا نسبت داد با ذكر يك مثال توضيح دهيد 0

8

ايمان چيست  ؟

9

چرا حركت بسوي خدا وكسب سعادت الهي در جواني و نو جواني آسان تر از بزرگسالي است ؟

10

بالا ترين و برترين نعمت بهشت 0000000000000000است زيرا 00000000000

11

جايگاه شناخت در000000000000 و جايگاه ايمان در00000000000000000 است

12

اين جمله (( خدايا تو از هر گونه نياز پاك و منزه هستي )) بيان كننده

الف حمد است                                         ب ) بيان كننده تسبيح است         

13

در سئوال سوم پرسشهاي قرآني كدام صفات خدا بيان شده ؟

الف ) رازق                         ب ) زنده كننده                    ج ) رحيم بودن                      د ) هيچكدام

14

آيا خداوند كه خالق موجودات است همه صفات مخلوقات را دارد ؟

الف )   بلي                                       ب )  خير                           

15

آيا با شناخت تنها مي توان به عمل صالح رسيد  ؟

الف )   بلي                                      ب )  خير

نمونه سوالات شماره پنجم

1

مهم ترین نعمت هایی که خداوند به انسان بخشیده کدامند ؟

2

توضیح دهید که آیا ارزش و اهمیت استعداد ها یک سان است ؟

3

در میان هدفهای اصلی ، برترین و کا مل ترین هدف کدام است ؟

4

چگونه می توان خدا را نظاره کرد ؟

5

انسان و جهان همه نشانه های چه هستند ؟

6

کدامیک از صفات زیر ، صفات ثبوتی و کدام صفات سلبی خداوند هستند ؟

الف) قادر ، حی ، علیم    ب) علیم ، عجز ، نیاز       ج) عجز ، نیاز ، نقص     د) نیاز ، حکیم ، قدیر

7

توضیح دهید که چه وقت عمل صالح ارزشمند است ؟

8

ایمان را تعریف کنید .

9

امام خمینی رحمه اله علیه به جوانان چه فرموده است ؟

10

عزم چه رابطه ای با اختیار دارد ؟

11

اعمال مستحب را تعریف کنید .

12

امام صادق (ع) در باره تسریع در انجام تصمیم چه فرمودند ؟

13

باقی ماندن بر پیمان با خدا چه اثری دارد ؟

14

اسوه یعنی چه ؟ و بهترین اسوه در زندگی ما کیست ؟

15

خوردن غذای غصبی چه حکمی دارد ؟

16

چگونه از راهنمایی های قرآن بهره مند می شویم ؟

17

وظایف اصلی ما در برابر خدای بزرگ چیست ؟

18

در وضو ، چه مقداری از صورت باید شسته شود ؟

19

معنی آیات زیر را بنویسید .

الف) وهو الحکیم الخبیر

ب) الی المصیر

ج) وما انا من المشرکین

د) فی ضلال مبین

نمونه سوالات شماره ششم

1

معنی آیات زیر را بنویسید:

الف)   من عمل صالحا 

ب)   سبحان الله عمایشرکون

ج)   ورضوان من الله اکبر

د)   و جعلنا فیها جنات

2

عمل صالح چه وقت ارزشمند است ؟

3

برترین هدف زندگی و نهایت آمال انسان چیست ؟

4

چه تفاوتی میان صفات خدا و صفات انسانها وجود دارد ؟

5

صفات ثبوتی را تعریف کنید و دو نمونه ار آنها را بنویسید .

6

انسان و جهان همه نشانه چه هستند ؟

7

کدام عبارت زیر با آیه " قل اعوذ برب الفق " مناسبت دارد

الف) از چه کسی جز تو مدد طلبم          ب) به درگاه چه کسی جز تو پناه برم  

ج) بی تو هیجند بی تو با نیستی فریبند   د) اندازه ها را تو مقدار داشته ای     

8

کدام سخن دلیل بر ما لکیت حقیقی خداوند بر جهان هستی است ؟

9

برتری خالق نسبت به مخلوق را چگونه در می یابیم ؟

10

چگونه می توان خدا را نظاره کرد ؟

11

آدمی در ذات خود جستجوی چیست ؟ و چه زمانی آرامش می یابد ؟

12

برترین خوبی و نعمت بهشت چیست ؟

13

اگر کسی بخواهد به زیبایی ها دل ببند د چه کند بهتر است ؟

14

در میان هدفهای اصلی برترین و کامل ترین هد ف کدام است ؟

15

ایا هدفهای انسانی یکسان است ؟ توضیح دهید

16

معیار انتخاب صحیح چگونه باید باشد ؟

17

توضیح دهید آیا همه یکسان به سراغ هدفهای خاص می روند ؟

18

ویژگیهایی که خداوند برای شکوفا شدن استعداد ها به انسان داده کدام است ؟

19

حقیقت زندگی انسان چیست /

20

آیا استعداد روشد و کمال در انسان و گیاهان و حیوانات یکسان است ؟ توضیح دهید

نمونه سوالات شماره هفتم

1

معنی آیات زیر را بنویسید .

" قالوا من فعل هذا با لهتنا انه لمن الظالمین       ترجمه ...................................................

   واتبع سبیل من اناب الی ثم ال مرجعکم         ترجمه ...................................................

  اذا سالک عبادی عنی فانی قریب                 ترجمه ...................................................

2

درچه صورتی خداوند از ما راضی و در چه صورتی از ما نا راضی است ؟

3

دو مورد از عوامل تقویت کننده عزم را فقط نام ببرید .

4

رابطه میان مراقبت و محاسبه را توضیح دهید .

5

نمونه ای از رفتار پیامبر (ص) در مورد خواب و استراحت بنویسید .

6

محدوده تاریخی و جغرافیا هدایت قرآن کریم را بنویسید .

7

جملات زیر را کامل کنید .

الف) سزاوار است که ما ..........................................................

ب) در هنگام نیاز همواره خدا را می خوانیم زیرا ...........................................................

8

جنبه های وضو از نظر امام رضا (ع) را بنویسید . ( دو مورد )

9

پوشش زن در هنگام نماز چگونه باید باشد ؟

10

به چه دوستی می توان اعتماد کرد ؟ ( دو مورد )

11

از سخن رسول خدا (ص) که فرمود : " آدمی بر آیین دوست و رفیق خود است " چه پیامی فهمیده می شود ؟

12

دو مورد از وظایف دوست را بنویسید .

13

اگر می خواهیم به هدفی که شناخته ایم ایمان آورده و به سوی آم حرکت کنیم باید ...................................

الف) قلب خود را برای پذیرش آن هدف آماده سازیم            ب) ذهن خود را برای آن آماده سازیم 

ج) شک و تردید را از ذهن خود دور سازیم                           د) هیچکدام از موارد صحیح نیست

14

کدامیک از موارد زیر مانع یاد خدا می باشد .

الف) رفت و آمد با کسانی که در زندگی هدفی متعالی ندارند .    ب) سرگرم شدن به فیلم های نا مناسب

ج) مطالعه ی کتاب ها نا مناسب                                        د) همه ی موارد          

15

علیم و عدالت هر یک به ترتیب جزء کدام صفات خداوند است ؟

الف) ثبوتی – سلبی        ب) سلبی –  سلبی     ج) ثبوتی – ثیوتی          د) سلبی – ثبوتی 

16

استعداد ا نسان برای رسیدن به خوبی ها و کمالات ...........................

الف ) پایان پذیر است                            ب) پایانی ندارد .  

ج) در دوره ی میان سالی متوقف می شود .    د) در دوره ی کهن سالی متوقف می شود .   

17

چه نعمت هایی باعث شده است که انسان خود مسئول سرنوشت خویش باشد .

الف ) قدرت تفکر و قدرت جسانی و روحی       ب) قدرت تفکر و تعقل و انتخاب او

ج) قدرت تفکر و انتخاب و قدرت جسمی او      د) قدرت روحی و تعقل و انتخاب او

18

چه عاملی باعث اختلاف در هدف ها و دلبستگی ها می شود .؟

الف) تفاوت استعداد ها                                  ب) تفاوت بینش ها    

  ج) تفاوت ارزش ها                                     د) تفاوت در انتخاب ها

19

کدام آیات بیان گر برترین پاداش برای انسان است ؟

الف) جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها          ب) و مساکن طیبه فی جنات عدن  

ج) فعند الله الدنیا و الآ خره                                   د) و رضوان من الله اکبر            

20

چگونه روح بی نهایت طلب انسان به خوبی های بی پایان خواهد رسید .

الف) تنها با تقرب و نزدیکی به خدا یزرگ          

ب) با رسیدن به آرزو ها و خواسته ها           

ج) با رسیدن به یک زندگی آرام                                 د) هیچ کدام       

نمونه سوالات شماره هشتم

1

عبارات قرآني زير را ترجمه كنيد .

الف) ....... فلما افل قال لا احب الافلين .

ب) ........ و لما تعبدون من دون الله افلا تعقلون

2

جملات زير را با عبارت هاي مناسب تكميل كنيد .

الف) به ميزاني كه هدف انسان ............... و............... باشد نهال وجود آدمي رشد كرده و به كمال رسيد .

ب) انسان نبايد در زندگي به هدفي دل ببند كه ..................... و.................

ج) جايگاه ايمان ...................... و جايگاه علم و شناخت ................... مي باشد .

د) عبارت ............................ در نماز در باره ي حمد و تسبيح خداوند است .

ه) مسح كردن روي جوراب و كفش ..............................

و) در نماز .......................و ..................... از مستحبات مي باشد .

3

به سئوالات زير پاسخ دهيد .

الف) توضيح دهيد انسان با استفاده از كدام دو نعمت ، راه رسيدن به سعادت را مي پيمايد ؟

ب) منشأ تفاوت (( هدف ها و دلبستگي ها )) در چيست ؟ توضيح دهيد .

ج) چرا خداوند مانند مخلوقات نيست ؟

د) صفات ((ثبوتي)) را با ذكر مثال تعريف كنيد .

 

ه) راهاي رسيدن به ايمان را نام ببريد . ( ذكر سه مورد كافي است )

و) چرا(( مراقبت)) در ابتداي اجراي هر برنامه ضروري تر است ؟ 

 ز) بر اساس آيه "يا بني اقم الصلاة و امر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر علي ما اصابك " لقمان حكيم چه سفارشاتي به فرزندش مي كند ؟

ح) يكي از توصيه هاي معصومين عليهم السلام در بارة "خوردن و آشاميدن " را بنويسيد .

ت) دو مورد از ثمرات و نتايج " هدايت قرآن كريم " را بنويسيد . 

ي) توضيح دهيد " تأثير دوستي " بر انسان چيست ؟ 

ك) چهار مورد از "وظايف دوستي " را نام ببريد .  

نمونه سوالات شماره نهم

1

چرا خورشيد و ماه و ستاره لايق پرستش نيستند ؟

2

قرآن كريم معيار هدفهاي اصلي را از غير اصلي چگونه بيان فرموده است ؟

3

در ميان هدفهاي اصلي برترين و كاملترين هدفها كدام است ؟

4

بزرگي و عظمت انسانها به چه جيزي بستگي دارد .

5

چرا نمي توانيم صفات سلبي را بخدا نسبت دهيم ؟

6

جايگاه شناخت در ..............................و جايگاه ايمان در ....................................است .

7

حضرت علي (ع) چه جيزهائي را دو برادر همراه  و دو دوست جدائي ناپذير مي داند ؟

8

اعمال مكروه چه اعمالي هستند ؟

9

منظور از تسريع در انجام تصميم چيست ؟

10

چرا بايد بعداز مراقبت از اعمال آن را محاسبه نمائيم ؟

11

مفهوم عبارت قرآني  { ان اشكر لي و لو الديك } چيست ؟

12

هر كدام از اين اعمال در رابطه با چه كساني است ؟

الف) حفظ محيط زيست (                             ) ب) مطالعه و استراحت (                                   ) 

13

محدوده جغرافيايي هدايت قرآن كريم چقدر است ؟

الف) شبه جزيره عربستان       ب) كشور ايران         ج) تمام كره زمين      

 د) هيچكدام

14

بعد از پيامبر اسلام وظيفه تعليم و تبين قرآن به عهده ..........................................است .

15

 مفهوم عبارت قرآني { فاذكروني اذكر كم } چيست ؟

16

منظور از تسبيح خدا وند چيست ؟

17

نماز خواندن با لباس نجس چه حكمي دارد ؟

الف)  نماز با طل مي شود                            ب) نماز باطل نمي شود   

18

آيا شناخت خانواده دوست تأثيري در انتخاب دوست دارد ؟ چرا ؟

19

پيامبر اكرم نماز هاي يوميه را به چه چيزي تشبيه كرده اند ؟

20

يك دوست خوب كسي است كه عيب مرا به من گوشزد نمايد .

ص                                      غ 

21

بايد به يك دوست خوب به طور مطلق اعتماد و اطمينان داشته باشيم .

ص                                      غ  

+ نوشته شده در  دوشنبه هجدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:47  توسط   |